Abi


24h infotelefon: 13445. E-post: info@diil.ee
Remont ja hooldus

Pärast ostu hoia arve ja garantiilehed alles.

Diil kõrvaldab pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puudused tasuta. Erakliendile on pretensioonide esitamise aeg 24 kuud alates ostu kuupäevast.

Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral pead erakliendina tõendama, et:

 • tegemist on puudusega ehk epingutingimustele mittevastavusega;
 • puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul ehk pöördusid Diili poole esimese 6 kuu jooksul.

Kui Diil on andnud seadmele müügigarantii, tagab Diil puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

Ekspertiisile ja remondile kuluv aeg sõltub seadme liigist ja leitud puudusest. Tavaliselt ei ületa see 14 kalendripäeva. Täpne remondiaeg lepitakse kokku seadme remonti vastu võtmisel.


Garantiihooldus

Diil vahendab kaubale tootja garantiid. Garantiiajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras, st kliendile tasuta. Kui viga hakkab korduma ja ei ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse.

Seadme garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ning selle aluseks on ostu-müügitšeki kuupäev.

Mis ei kuulu garantii alla?

Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud kauba mehaanilisest vigastusest (sh vedeliku/niiskuskahjustusest), kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest või loomulikust kulumisest. Kui kaubal ilmneb eelkirjeldatud puudus, edastatakse seade tootja volitatud hooldusfirmasse. Kui seade on parandatav, esitatakse kliendile hinnapakkumine vea kõrvaldamiseks. Remonti alustatakse alles siis, kui klient on hinnapakkumisega nõustunud.

Kui seadme veatuvastamise käigus ilmneb, et rike on põhjustatud vedeliku/niiskuskahjustusest ja/või mehaanilisest vigastusest, kaotab tootja garantii kehtivuse ja edaspidi kuulub toode remontimisele üksnes tasulises korras.

Veatuvastamise tasu

Müügihetkele järgneva esimese kuue kuu jooksul on veatuvastamine kliendile tasuta, edaspidi on vedeliku- ja/või mehaanilisest kahjustusest põhjustatud vea puhul teenusepakkujal õigus lisada tarbija arvele veatuvastamise tasu. Veatuvastamise tasu suurus on vastavalt hinnakirjale ja tootele.

Vedeliku/niiskus- ja/või mehaanilise kahjustusega toodetele tehtud hooldustöödel puudub garantii ja tööde eest võetud raha ei tagastata. Kehtima jääb tarbija pretensiooni esitamise õigus.

Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:

 • kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;
 • kaubal tuvastatakse raske mehaaniline vigastus (nt korpus on deformeerunud, ekraan on muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus.

Lisaks tootjagarantiile on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Tootjagarantii ei laiene:

 • diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustanud kasutaja juhuslikust või tahtlikust vigastusest;
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine tootja sertifitseerimata isiku või teeninduse poolt;
 • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
 • seadme puhastusele;
 • seadme kasutamise väljaõppele;
 • häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mitte nõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
 • kasutaja poolt tootesse installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
 • arvutiriketele, mis on põhjustatud komponentide tootja kinnitatud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
 • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

Diil ei vastuta remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse seadmes olevaid andmeid või tarkvara.

Hooldusfirmade kontaktid

Nokia klienditugi
6119901
Samsung klienditugi
8007267
Sony Ericsson klienditugi
6032032
HP Klienditugi
6813 823
Fujitsu-Siemensi klienditugi
6512 619
Delli klienditugi
6990 699
ML klienditugi
6390 030
Microsofti klienditugi
6868 868
Olympus klienditugi
6 549 531
TomTom klienditugi
8000044381

Kas andmed säilivad remondi käigus?

Enne seadme garantiisse viimist varunda selles olevaid andmeid ehk tee vajalikest andmetest koopia.

Andmete varundamine on seadme kasutamisel alati soovitav. Seda eriti enne teenindust, kuna alati ei ole võimalik kindlustada, et need teeninduse, hoolduse või remondi käigus säilivad. Võimalusel kopeerib hoolduspartner kliendi soovil andmed tasulise teenusena vastavalt kehtivale tasuliste tööde hinnakirjale. Hoolduspartner ei saa garanteerida andmete säilitamise võimalust ja vastava töö käigus võib selguda, et andmeid ei saa säilitada.

Miks on vaja andmeid varundada?

Remonditööde eripära tõttu (näiteks tarkvara ülekirjutamine) ei saa tagada seadmes (sh tava- ja mobiiltelefonis, laua- ja sülearvutis, foto- ja videokaameras, mälukaardil, välisel kõvakettal, MP3-mängijas jms) oleva informatsiooni ja muude andmete (sh dokumendid, nimekirjad, numbrid, aadressid, pildid, tarkvara, muusika jms) ning pärast seadme ostmist tehtud seadistuste säilimist remonditööde käigus. Seetõttu on oluline, et Sa teeksid enne seadme remonti toomist kõikidest andmetest teisele andmekandjale varukoopia.

Kui see on tehniliselt võimalik, saad Sa tellida arvutis olevatest andmetest varukoopia tegemise eraldi tasu eest. Varukoopia tegemise võimalikkusest või selle võimaluse puudumisest teavitatakse Sind pärast diagnostika tegemist. Varukoopia tegemise tasu sõltub seadmest ja seadmes olevate andmete mahust ning selle see lepitakse Sinuga kokku pärast diagnostika tegemist.

Varukoopia tellimise soov esita samaaegselt seadme remonti toomisel.

Remondi puhul taastab Diil tasuta ainult seadme ostmisel komplekti kuulunud originaaltarkvara ning vaid juhul, kui annad remonti toomisel kaasa originaaltarkvara CD-plaadid.

Kas seadme remont on tasuline?

Diil ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 • seadmesse installeeritud tarkvara vigadest;
 • normaalsest kulumisest;
 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • kliendile enne seadme ostmist Diili poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest, nt äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehaanilised vigastused jne.

Diil tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt tehtavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Sul võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

Seadmele tehtud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb Sul tasuda ekspertiisi tasu, kui on Diil ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Sul tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Mittegarantiilise hoolduse orienteeruvaid tasusid vaata siit.

Hooldustöö otsing

Kui viisid seadme remonti, saad jooksvalt jälgida millises etapis Sinu seadme hooldustöö on.

Hooldustöö (DST) keskkonnas sisesta „Username“ väljale hooldustöö number ning „Password“ väljale salasõna.


Otsi hooldustööd
Pretensiooni esitamise tingimused
 1. Pretensiooni esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidilise isiku puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 2. Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning nii töö kui varuosade maksumus.
 3. Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes ostudokumendi esitamisel.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega ka selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise mitte täitmine.
 5. Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil pärast toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.
 6. Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, algab tootele antud pretensiooni esitamise aeg otsast peale.
 7. Diili e-poest ostetud tootega seotud pretensioonid saab esitada Diili kodulehel olevatel kontaktandmetel. Kui tarbija ei ole nõus Diili pakutud lahendusega, on tal võimalik pöörduda Tarbijakaitse Ameti tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole vastava veebikeskkonna vahendusel.

Kui seade on juba mitmendat korda remondis

Kui viga hakkab korduma ja ei ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse.

Seadusest tulenevalt ei ole remondikordade arvule piiranguid seatud, kuid reeglina püüab Diil jõuda tootjatega kokkuleppele, et seade asendataks või hüvitataks sama vea kolmandal ilmnemiskorral.

Kui ei nõustu hooldustulemusega

Kui Sa ei nõustu Diili seisukohaga, tuleb Sul tõendada, et:

 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Diil on puuduse eest vastutav.